Obogatitvene dejavnosti

Naš vrtec organizira mnogo dejavnosti, ki dopolnjujejo in obogatijo program.

Gozdni vrtec

Otroci bodo poglobljeno spoznavali gozd v vseh letnih časih kot prostor za učenje in igrišče ter ga tudi obiskovali.

Ciciuhec

Projekt poteka v sodelovanju s starši in Mestno knjižnico Ljubljana – enoto Vodice kot skupni projekt, v katerem razvijamo branje v družinskem krogu. Ob zaključku projekta si otroci ogledajo predstavo, tisti, ki so osvojili priznanje, pa prejmejo priznanje.

Varno s soncem

Poteka v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo s ciljem ozaveščanja pred škodljivimi posledicami pretiranega izpostavljanja soncu.

Mali sonček

Izvajamo ga v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica. V okviru programa Mali sonček bomo izvajali plavalni tečaj in tečaj rolanja.

Playness

K gibanju pristopamo s pedagogiko Playness, ki sistematično izvaja gibalno opismenjevanje. Posamezni meseci bodo gibalno tematsko obarvani.

Zdravje v vrtcu

V projektu v sodelovanju z ZZV otroke navajamo na zdrav način življenja in v program vključujemo različne preventivne dejavnosti ter vsebine.
Praznovanja v vrtcu

Organiziramo različne kulturne dogodke, oglede lutkovnih predstav, obiske ustanov in izlete.

  • Praznovanje rojstnih dni,
  • teden otroka,
  • veseli december,
  • pust,
  • praznični dnevi,
  • skupna zaključna prireditev.
Skupaj nam je lepo

Skupno druženje otrok in vzgojiteljic v centralnem vrtcu ter enotah, skupno petje, ogled lutkovne igrice, ki jo v posameznem mesecu pripravita strokovni delavki posameznega oddelka.

Angleščina v vrtcu

Obogatitvena dejavnost bo potekala v integrirani obliki, od oktobra do junija, v vseh oddelkih, razen oddelkih prve starostne stopnje, po razporedu, razen ob večjih odsotnostih otrok oz. kadra. Dejavnost je za starše brezplačna, izvajata jo vzgojiteljici, ki sta usposobljeni za zgodnje učenje angleščine.

Porajajoča se pismenost

Obogatitvena dejavnost se bo izvajala za otroke pred vstopom v šolo. Izvajajo jo vzgojiteljice v posameznih oddelkih, v katere so vključeni otroci pred vstopom v šolo.

NTC sistem učenja

Program, ki ga vodimo, je zasnovan tako, da pri otrocih aktivira dodatne potenciale in jim skozi igro olajša sprejemanje novih znanj. NTC metode omogočajo otrokom v procesu učenja aktivirati svoje neizkoriščene zmogljivosti. Program je dinamičen in prežet z novimi spoznanji nevrofiziologije in z našimi izkušnjami iz praktičnega dela z otroki.

Ples

V okviru projekta se bodo starejši otroci vrtca ob pomoči zunanje strokovne sodelavce poglobljeno seznanili z umetniško zvrstjo plesa in elementi baleta.

Pevski zbor

Pevski zbori delujejo v kombiniranih in oddelkih druge starostne stopnje. Zbori se združujejo po enotah Skaručna, Utik in v centralnem vrtcu.

Mladi raziskovalci

Spodbujamo radovednost, raziskovanje, postavljanje vprašanja in odgovorov ter prve eksperimente.

Moj vrt, naš kotiček

V vrtcu bodo otroci skrbeli za svojo gredico, sadili, opazovali rast in uživali pridelane plodove ter zelenjavo.

Bivanje v naravi - letovanje

Gre za združevanje izvedbenega kurikula in storitvene dejavnosti vrtca. Za otroke pred vstopom v šolo bomo junija organizirali krajše letovanje v domu CŠOD Burja v Seči. Za otroke, ki se zaradi ekonomsko-socialnih razmer v družini letovanja ne morejo udeležiti, se stroški letovanja pokrijejo iz drugih sredstev.

Medgeneracijsko sodelovanje

V okviru projekta sodelujemo z babicami in dedki ter tako spodbujamo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. V okviru sodelovanja bodo potekale v vrtcu in po posameznih oddelkih različne skupne dejavnosti. Ob zaključku medgeneracijskega srečanja je predvidena izobraževalna vsebina za starejšo generacijo. Predvideni sta dve srečanji.

Dostopnost