Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje, predstavlja pa pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in pristojnosti. Starši nosijo odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo. Naše vodilo je medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade, običaje staršev in sfero zasebnosti. Vrtec sicer dopolnjuje vzgojo in izobraževanje, je torej staršem v pomoč. Pri sodelovanju pa je potrebno upoštevati meje soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije oz. družino.

Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar pomeni, da so lahko določen čas skupaj z otrokom v skupini. S strokovnimi delavkami se dogovorijo o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec. Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in možnost poglobljenega pogovora pred vstopom v vrtec in med šolskim letom. Ob upoštevanju avtonomnosti vrtca starši po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelujejo pri načrtovanju, vzgojnem delu ter se z različnimi oblikami vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces. Staršem je na voljo publikacija o vrtcu.

Publikacija vrtca

Format: PDF

Z različnimi načini povezovanja želimo doseči cilj, kot je dvig kakovosti informiranja in sodelovanja. Prvi pogovor s starši poteka ob vpisu otroka v vrtec. Za starše novincev organiziramo sestanek v maju oz. juniju, ko podrobneje predstavimo življenje in delo v vrtcu. Pred začetkom šolskega leta organiziramo srečanje za najmlajše otroke. V septembru izvedemo predavanje za starše in prve roditeljske sestanke. Pripravimo različne oblike sodelovanja: skupne prireditve različnih oblik, izlete, prikaze dela …

Trudimo se oblikovati partnerski odnos, upoštevati potrebe posamezne družine v skupno zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih.

Dostopnost